Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC" is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.
Telefoonnummer:
0184-681480
Telefoonnummer: 0184-681480
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.

Wijzigingen in de zorg, ook voor uw medicijnen!

Sinds 1 januari 2012 is er veel veranderd in de zorg. Ook op het gebied van medicijnen.

Het kan zijn dat deze veranderingen gevolgen hebben voor de vergoeding van uw medicijnen

door uw zorgverzekeraar.

 

In deze informatiebrief staan de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bepaald dat er belangrijke

wijzigingen gaan over medicijnen en de zorgverlening van de apotheek.

 

A. De zorgverlening van de apotheek wordt zichtbaar in de prijs

Tot 1 januari 2012 betaalde u of uw zorgverzekeraar een vaste vergoeding voor het verstrekken van uw

medicijnen. De aanvullende zorgverlening van de apotheekhoudende huisarts en het team zat bij

deze prijs in. Dit is veranderd per 1 januari 2012. Naast de prijs voor uw medicijn wordt de vergoeding voor de door

de apotheek geleverde zorg voortaan apart aangegeven. De totale prijs wordt dus opgesplitst in een

gedeelte voor de medicijnen en een gedeelte voor de bijbehorende zorg. Een voorbeeld van deze

zorg is de instructie die wordt gegeven aan patiënten die een insulinepen of een inhalator moeten

gebruiken.

 

Wat betekent dit voor u?

De wijziging is bedoeld om zorgverlening aan patiënten beter en duidelijker te maken. U ziet precies

waarvoor u betaalt. Tot nu toe was niet aan de prijs te zien welke zorg de apotheekhoudende huisarts

verleende. In het nieuwe systeem kunnen apotheken zich onderscheiden met de kwaliteit van hun

zorgverlening, en daar ook een vergoeding voor vragen. Dit stemt de zorgverzekeraar met de

apotheek af. Het kan dus zijn dat u op de afrekening van uw zorgverzekeraar naast de kosten voor

medicijnen ook kosten voor zorgverlening ziet staan.

 

B. Medicijnen hebben geen vaste prijzen meer

De prijzen van medicijnen worden per 1 januari 2012 niet meer landelijk door de overheid vastgesteld.

Zorgverzekeraars sluiten contracten af met de apotheekhoudende huisartsen en apothekers over de

tarieven voor farmaceutische zorg. Daarin staan afspraken over de prijs van een medicijn en van de

zorgverlening die daarbij hoort.

 

Wat betekent dit voor u?

Het is belangrijk om na te gaan of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met uw

apotheekhoudende huisarts.

Meestal is dit wel het geval en dan verandert er voor u niets. Maar is er geen contract, dan kan het zijn

dat u uw medicijnen niet of maar gedeeltelijk vergoed krijgt. Neem in dat geval eerst contact op met

uw apotheekhoudende huisarts om te overleggen wat dit voor u betekent.

 

Vraag & Antwoord

 

Hieronder wordt op de meest voorkomende vragen een antwoord gegeven.

1. Hoe kan het dat mijn buurman voor hetzelfde medicijn een andere prijs betaalt dan ik?

De prijzen van medicijnen en de zorgverlening worden bepaald door de afspraken tussen

zorgverzekeraars en apotheekhoudende huisartsen en apothekers. De prijs van hetzelfde medicijn

kan daarom per zorgverzekeraar, per zorgpolis en per apotheek verschillen. Daarnaast maken

zorgverzekeraars ook afspraken met geneesmiddelenfabrikanten over prijzen.

2. Hoe weet ik welke afspraken mijn zorgverzekeraar heeft gemaakt met mijn apotheek en welke

vergoeding ik daarvoor van mijn verzekeraar krijg?

U kunt op de website van uw zorgverzekeraar zien of deze een contract heeft met uw apotheek. Uw

zorgverzekeraar kan u ook informeren over de vergoeding. Er is nog geen vergelijkingssite van

tarieven die de verschillende apotheken hanteren. Welk deel van de gedeclareerde kosten u vergoed

krijgt hangt af van uw polisvoorwaarden. Bovendien kunnen de tarieven per zorgverzekeraar

verschillen.

3. Verandert er iets in het declareren van de kosten voor mijn medicijnen?

Er verandert niets met betrekking tot het declareren als uw zorgverzekeraar en uw apotheekhoudende

huisartsenpraktijk een contract hebben gesloten. De rekening gaat dan rechtstreeks naar de

zorgverzekeraar. Is er geen contract, dan zult u de medicijnen direct bij aflevering aan de balie moeten betalen. Dit kan contant of met pinbetaling.

4. Ik krijg een andere rekening bij mijn geneesmiddelen dan vroeger: hierop staat een prijs voor

de geneesmiddelen en een prijs voor de ’terhandstelling van het geneesmiddel’. Wat betekent

dit?

Voorheen werd meestal alleen het totaalbedrag op de rekening vermeld. Dit bedrag was opgebouwd

uit een prijs voor een geneesmiddel en een prijs voor het werk dat in de apotheek wordt gedaan.

Vanaf 1 januari 2012 is de apotheekhoudende huisarts verplicht de rekening te specificeren zodat het

voor de patiënt duidelijker is hoe de rekening is opgebouwd.

5. Als ik de medicijnen wel wil hebben, maar de zorg die de apotheekhoudende huisarts er bij

levert niet direct noodzakelijk vind, wat gebeurt er dan?

De zogenaamde “prestatie” ‘terhandstelling van een receptgeneesmiddel’ is meer dan het alleen maar

afleveren van een geneesmiddel; zo is de apotheekhoudende huisarts wettelijk verplicht om te

controleren of u nog meer geneesmiddelen gebruikt en dient de apotheekhoudende huisarts

voorlichting te geven over het gebruik van het geneesmiddel.

 

M.i.v. 1 januari 2014 is de zogenaamde 'Eerste uitgifte' van een geneesmiddel niet langer een

deelprestatie bij terhandstelling, maar een aparte prestatie.

Voor elk medicijn dat u voor het eerst meekrijgt of langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt, de zogenoemde ‘eerste uitgifte’, hebben wij voor u het volgende gedaan:

nagegaan of u andere medicijnen gebruikt

gekeken of het medicijn geschikt is voor u,

bent u er bijvoorbeeld niet allergisch voor

beoordeeld of u het medicijn kunt gebruiken

in combinatie met andere medicijnen

zo nodig contact opgenomen met uw

voorschrijvend arts

uw gegevens, het gebruik en eventuele

waarschuwingen op het etiket gezet

gebruik, werking en eventuele bijwerkingen

zijn aan u uitgelegd

de schriftelijke uitleg van het medicijn is

meegegeven, meestal is dit de bijsluiter.

Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u uw medicijn

goed en veilig kunt gebruiken. Twijfelt u over de

(bij)werking of het gebruik, of heeft u vragen of

problemen, neem dan gerust contact op.

 

6. Worden alle prestaties (soorten zorg- en dienstverlening) vergoed?

Niet alle prestaties die de apotheekhoudende huisarts in rekening mag brengen worden door de

zorgverzekeraar aan de verzekerde vergoed via de basisverzekering. Het merendeel van de

prestaties valt onder de basisverzekering en telt dus mee voor het eigen risico. De prestaties die niet

onder de basisverzekering vallen worden mogelijk door zorgverzekeraars vergoed via een

aanvullende verzekering. De consument die een dergelijke prestatie af wil nemen van een

apotheekhoudende huisarts heeft de keuze hier zich aanvullend voor te verzekeren (mits dat wordt

aangeboden) of zelf rechtstreeks te betalen in de apotheek, zonder dat hier een vergoeding van de

zorgverzekeraar voor de consument tegenover staat.

 

Prestatie/zorg- en dienstverlening Basisverzekering

 

Terhandstelling van een UR-geneesmiddel Ja

Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel Ja

Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik Ja

Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polikliniekbezoek Ja

Farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis Ja

Voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patiëntgroep Nee

Advies farmaceutische zelfzorg Nee

Advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis Nee

Advies ziekterisico bij reizen Nee

 

UR staat voor Uitsluitend op Recept verkrijgbaar geneesmiddel

 

Vergoeding maagzuurremmers voor alle verzekerden gewijzigd

 

Maagzuurremers worden per 1 januari 2012 niet altijd meer vergoed door uw basisverzekering. Deze

wijziging staat los van de hiervoor genoemde veranderingen maar is voor gebruikers van

maagzuurremmers wel belangrijk. Krijgt u deze middelen naar verwachting langer dan zes maanden

achter elkaar voorgeschreven door uw arts, dan heeft u de diagnose ‘chronisch gebruik’. Dit vermeldt

de arts op uw recept. In dat geval hoeft u alleen bij het eerste recept de kosten zelf te betalen.

Is er geen sprake van chronisch gebruik, dan betaalt u vanaf 1 januari 2012 alle kosten voor dit medicijn zelf.

 

 

Contact

Spoednummer 0184-682523
 

Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC"

Dreef 2a
2959 BH STREEFKERK
Telefoon:
0184-681480
Fax:
0184-689955
www.dijkdoc.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie