Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC" is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.
Telefoonnummer:
0184-681480
Telefoonnummer: 0184-681480
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.

Privacyverklaring

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze apotheekhoudende huisartspraktijk.

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze

wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene

van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels

voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet

geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te

informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktik kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is

noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen

van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de

bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke

verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de

Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de apotheekhoudende huisartspraktijk

Apotheekhoudende Huisartspraktijk Dijkdoc is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen,

voldoet de praktijk als volgt:

 Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o voor zorgverlening;

o voor doelmatig beheer en beleid;

o geanonimiseerd voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en

voorlichting.

 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 Alle medewerkers binnen huisartspraktijk Dijkdoc hebben zich verplicht om

vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede

zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste

behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf

of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander

daardoor niet wordt geschaad).

 Het recht op correcte, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan

alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van

aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard

moeten blijven.

 Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzeten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een

aanvraagformulier kenbaar maken aan de praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden

door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal

vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen

van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens

worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartspraktijk Dijkdoc is niet

aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier

persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De

Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig

vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen,

moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het

verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat

de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van

zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze

beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartspraktijk Dijkdoc hebben de verplichting vertrouwelijk met

uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor

verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze

regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de

zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden

voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en andere apotheken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij bestellen in sommige gevallen GDV (geïndividualiseerde distributievormen) bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uitwisseling gegevens

Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die een

waarneembericht met de huisartspraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de

HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw

medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk

dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo

spoedig mogelijk, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts digitaal overgedragen via de beveiligde internetverbinding VeCoZo overgedragen.

U kunt het originele dossier niet meekrijgen.

Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en opeen kopie van uw dossier.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht?  Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met

uw medische gegevens?  Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Contact

Spoednummer 0184-682523
 

Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC"

Dreef 2a
2959 BH STREEFKERK
Telefoon:
0184-681480
Fax:
0184-689955
www.dijkdoc.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie