Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC" is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.
Telefoonnummer:
0184-681480
Telefoonnummer: 0184-681480
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u, behalve op woendagmiddag vanaf 12.00 uur gesloten.

Praktijkfolder

Praktijkfolder Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC"


Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC"

Dreef 2a
2959 BH STREEFKERK
Telefoon: 0184-681480
Spoed: 0184-682523
Fax: 0184-689955

www.dijkdoc.nl


start

Dokter

Afspraak maken voor het spreekuur van dokter Bruijn (of een eventuele waarnemer)

U kunt elke werkdag een afspraak maken op onze praktijklijn 0184-681480 of aan de balie. Wilt u a.u.b. de tijd tussen 8 en 9 uur alleen gebruiken voor het maken van een afspraak op het spreekuur van de dokter op dezelfde dag?!

Elke werkdag tussen 8.00 en 9.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak op het spreekuur van de dokter op dezelfde dag. Dit spreekuur is bedoeld voor KORTE afspraken of voor spoedeisende zaken. Het kan zijn door bepaalde omstandigheden dat u niet direct een afspraak voor het spreekuur op dezelfde dag kunt krijgen, zie onderstaande uitleg.

Als u voor 9.00 uur belt voor een afspraak, wordt u in principe dezelfde werkdag gezien. Uit ervaring blijkt dat maandag onze drukste dag is, daarom kan u gevraagd worden om op een andere dag terug te bellen of dat u voor een andere dag een afspraak aangeboden krijgt.  Wij willen de maandag reserveren voor echt urgente afspraken; houdt hier a.u.b. rekening mee!

Op verschillende dagen is het mogelijk om, als u tussen 8 en 9 uur belt, een afspraak voor dezelfde ochtend of dezelfde middag te maken. Uiteraard geldt: VOL is VOL.

Het is helaas niet mogelijk om op 1 dag meer dan 1 klacht tegelijk te behandelen. U zult hiervoor een andere afspraak moeten maken.

Het kan zijn dat u een klacht heeft die wat meer spreekuurtijd nodig heeft of dat deze klacht geen haast heeft omdat deze al langere tijd bestaat of het om een controle gaat.  Voor dit soort afspraken kunt U telefonisch contact met ons opnemen elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Zo'n afspraak kan nooit voor dezelfde werkdag ingepland worden. U zult begrijpen dat het soms een paar dagen kan duren voor er weer plek is op het spreekuur. Dit komt omdat wij willen kunnen garanderen dat iedereen gezien kan worden op dezelfde dag die tussen 8.00 en 9.00 uur gebeld heeft. Deze afspraken zijn dus bedoeld voor medische klachten die wat meer tijd nodig hebben of geen haast hebben.

Ook kunt u tussen 9.00-17.00 uur een afspraak maken voor een andere dag, maar er moet dan wel een plek vrij zijn op het spreekuur om te kunnen inplannen, want ook dan geldt uiteraard, 'vol is vol'.

Dit kan elke werkdag, behalve op de woensdag, dan zijn wij nml. vanaf 12.00 uur dicht.

Wilt u a.u.b. aan de doktersasistente de aard van uw klacht vertellen? Zij kan dan inschatten op welk spreekuur u wordt ingepland (de dokter of de verpleegkundige) of mogelijkerwijs zelfzorgadviezen geven. Wellicht kan zij u zo een afspraak besparen.  

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

 

 

                                                                                                  

 

www.uitstrijkje.nl

Als u een oproep gekregen heeft om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, dan kunt u tussen 9.00 en 17.00 uur een afspraak maken voor het spreekuur bij één van onze assistentes. Zij hebben een speciale opleiding gevolgd om baarmoederhalsuitstrijkjes te kunnen doen.

De dokter doet deze uitstrijkjes niet meer zelf, zodat hij meer tijd heeft voor andere zaken.

Neemt u a.u.b. uw oproep mee naar uw afspraak en houd rekening met uw menstuatiecyclus. Tijdens uw menstruatie kan er namelijk geen uitstrijkje worden gemaakt.

N.B. Als u korter dan 6 maanden geleden bent bevallen,  dan is de uitslag van dit onderzoek niet betrouwbaar en dus zinloos. Wacht dan met het maken van een afspraak totdat deze 6 maanden om zijn.

Betalingsvoorwaarden Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Betalingsvoorwaarden voor huisartsen (LHV) 2009

 

1.         Reclamaties op de nota richt u binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk aan de huisarts. Wanneer er binnen deze termijn geen reclamaties zijn ingediend is de patiënt het bedrag van de nota verschuldigd.

 

2.         De declaraties van de huisarts, van de door de huisarts verrichte werkzaamheden of door de huisarts verstrekte geneesmiddelen, zijn direct opeisbaar.

 

3.         Het bedrag op de nota dient binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de huisarts.

 

4.         Is het bedrag vermeld op de nota niet binnen 21 dagen bijgeschreven op de nota van de huisarts dan is de patiënt in verzuim. De huisarts heeft dan het recht zonder een nadere ingebrekestelling over te gaan tot incasso maatregelen.

 

5.         De huisarts brengt na 21 dagen, de wettelijke rente in rekening zonder nadere ingebrekestelling. Daarnaast wordt een bedrag van € 5,-- voor administratiekosten in rekening gebracht.

 

6.         Naast de wettelijke rente en de administratiekosten is de patiënt wanneer hij in gebreke blijft, een bedrag van 18% van het te vorderen bedrag als incassokosten verschuldigd met een minimum van € 35,-- per nota.

Deze betalingsvoorwaarden zijn onder nummer 281/95 gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank in Utrecht

Blaasontsteking

 

Als u denkt dat u een blaasontsteking heeft, hoeft u meestal niet door de dokter zelf gezien te worden. U kunt zich tijdens de openingstijden van de praktijk met uw, zo vers mogelijke urine, bij de balie melden. Graag in een goed sluitend potje, voorzien van naam en geboortedatum.

Eén van de assistentes kan dan uw meegebrachte urine nakijken en overlegt zo snel mogelijk met de dokter over het voorschrijven van eventuele medicijnen.

Als u voor 10.00 uur de urine inlevert, kunt u vanaf 14.00 uur terugbellen/langskomen voor de uitslag en 't evt. voorgeschreven medicijn ophalen.

Als u na 10.00 uur plotseling blaasontstekingsklachten krijgt, overlegt u dan met de assistente of en hoe laat het mogelijk is om de urine na te laten kijken. De dokter moet voor de beoordeling nml. wel op de praktijk aanwezig zijn.

Bloedprikken

 

Onze praktijkondersteuner Daniëlle is bevoegd om bloed te prikken. Dit is mogelijk op maandag. dinsdag en donderdag.

Graag wel even een afspraak hiervoor maken, zodat u niet te lang hoeft te wachten.

Ook voor 't prikken voor de trombosedienst kunt u bij ons terecht; ook hiervoor kunt u een afspraak maken bij Daniëlle.

 

U kunt een afspraak maken voor het spreekuur van Daniëlle elke werkdag na 9.00 uur.

Wilt u zo vriendelijk zijn om niet tussen 8.00 - 9.00 uur te bellen voor het maken van een afspraak, deze tijd reserveren wij namelijk om een afspraak te kunnen maken op het spreekuur dezelfde dag van dokter Bruijn.

 

Certificering door DEKRA (voorheen KEMA) en ISO 9001:2008

M.i.v. 1 april 2012 is het apotheekgedeelte van onze apotheekhoudende huisartspraktijk volledig gecertificeerd door de organisatie DEKRA (voorheen KEMA-keur) voor 'het leveren van farmaceutische zorg aan patiënten'. 

Om voor certificering in aanmerking te komen, zijn alle processen (handelingen) die met het apotheekwerk te maken hebben, heel erg uitgebreid bekeken en beoordeeld door deze onafhankelijke organisatie, met uiteindelijk een positief resultaat.

 

Daarnaast is de huisartspraktijk sinds 1 april 2015 gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 norm voor 'het leveren van huisartsgeneeskundige zorg aan patiënten.'

Het heeft ons heel veel tijd (en geld) gekost om dit voor elkaar te krijgen en zijn er dan ook (terecht) erg trots op dat dit gelukt is.

Een onderdeel van het verkrijgen/behouden van beide certificeringen, is het met regelmaat meedoen aan patiëntenenquêtes waarin u gevraagd wordt in een aantal vragen over een aantal belangrijke zaken.

Dit vinden wij heel erg belangrijk om van u terug te horen, want alleen zo kunnen wij voor u belangrijke zaken eventueel verbeteren. Alvast hartelijk dank voor het meedoen aan deze enquêtes.

 

Klik hier om de twee certificaten te bekijken.

Huisbezoek

De bereikbaarheid van de praktijk is optimaal. Dat wil zeggen dat in principe vrijwel iedereen naar de praktijk kan komen. Eventuele vervoersproblemen verzoeken wij u vriendelijk zelf op te lossen. Deze zijn geen reden voor een huisbezoek.

Visite-aanvragen graag zo vroeg mogelijk: in principe tussen 8.00 uur en 9.00 uur.  Vertelt u dan zo goed mogelijk wat uw ziekteverschijnselen zijn. Hierdoor kan de assistente beter inschatten hoeveel spoed de visite heeft. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd moet worden. Soms zal u door de assistente gevraagd worden om aan 't eind van de ochtend even terug te bellen zodat u weet of en op welke dag de dokter langs komt. Helaas is het niet mogelijk het tijdstip van het huisbezoek met enige nauwkeurigheid aan te geven.

 

Visites zullen uitsluitend gedaan worden op strikt medische indicatie.

Aangezien er in de praktijkruimte veel betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn verdient het aanbeveling naar de praktijk te komen indien dit ook maar enigszins mogelijk is.

Kinderen moeten om deze redenen in principe altijd naar de praktijk komen. Dit geldt ook als zij koorts hebben. Hiertegen is geen enkel bezwaar. Overleg in geval van twijfel telefonisch even.

ION: Patiëntfolder Inschrijving op naam bij huisarts

Een eigen huisarts voor iedereen

De stichting Inschrijving op Naam (ION) bevordert dat alle Nederlandse ingezetenen ingeschreven staan bij een BIG-geregistreerde en dus erkende huisarts. De stichting ION is een initiatief van en voor huisartsen.

Elke inwoner van Nederland heeft recht op een vrije toegang tot kwalitatief hoogwaardige huisartsenzorg door een huisarts die de patiënt kent en zijn medische geschiedenis en medicatie vastlegt in een medisch dossier.

Database

De stichting ION probeert dit onder meer te bereiken door het beheer van een database waarin elke inwoner van Nederland is gekoppeld aan één huisarts. Deze database levert een bijdrage aan de reductie van de administratieve lasten van huisartsen. Daardoor kunnen zij meer tijd besteden aan de directe patiëntenzorg. De database ondersteunt de huisartsen ook bij het declareren van de inschrijftarieven bij de zorgverzekeraars.

De uitgebreide patientinformatie kunt u door te dubbelklikken op: ION

Mocht u na het lezen van bovenstaande link nog vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u dit doen via het contactformulier op deze website.

Medisch dossier

Medisch dossier

1. Inzage in uw dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:  KNMG Inzage medisch dossier

 

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

 

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

 

2. Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

 

Kosten Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee tot  100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.

 

Legitimatie

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.

 

Voor meer informatie over 'Inzage in uw dossier' kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

 

3. Overdracht van uw dossier

 

Als u bij een huisarts ingeschreven staat, is één van zijn, erg belangrijke, taken het bijhouden van uw medische gegevens. Zo ontvangen wij in principe al uw brieven van o.a. de door u bezochte medisch specialisten. Dit wordt door ons verwerkt in de computer, en verder indien nodig bewaard in een map; de zogenaamde "medische status".

Als u, om welke reden dan ook, een andere huisarts moet of wilt zoeken, maken wij op uw aanvraag graag uw medische gegevens klaar voor uw nieuwe huisarts klaar.

Op advies van onze overkoepelende beroepsorganisatie de KNMG kunnen wij uw medische status niet meer persoonlijk aan u overhandigen; wij sturen het aangetekend op naar uw nieuwe huisarts als het niet mogelijk is om de medische gegevens electronisch te versturen, zie onderstaand.

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat dit 2-3 werkweken zal duren. Misschien lijkt dit erg lang, maar er moeten verschillende zaken afgehandeld worden; de inhoud van uw patiëntdossier moet uit de computer worden gehaald, de papieren status moet worden opgezocht en dit alles wordt weer extra gecontroleerd. Deze procedure is nodig om de foutkans zo veel mogelijk te beperken.

 

De medische gegevens worden via een beveiligde website verstuurd naar de nieuwe huisarts via ZorgMailTransfer.

Dit kan alleen als u aan ons schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat u van huisarts wil veranderen en wie uw nieuwe huisarts is. Zodra uw nieuwe huisarts u heeft ingeschreven en heeft aangemeld bij de ION-database (Inschrijving op Naam Huisarts), krijgen wij hier automatisch een melding van.

 

U kunt de overdracht van uw medische gegevens aanvragen d.m.v. het ondertekenen van het formulier 'Aanvraag overdracht medische gegevens aan nieuwe huisarts'. Dit formulier is verkrijgbaar op de praktijk. Neemt u dan a.u.b. gelijk een geldig legitimatiebewijs mee zodat wij u kunnen identificeren als zijnde de patiënt die zijn eigen medische gegevens aanvraagt. Met nadruk wijzen wij u erop dat iedereen vanaf 16 jaar dit zelf moet doen. Dit zodat wij zeker weten dat de papieren niet in verkeerde handen kunnen komen. Als bewijs hiervan maken wij een kopie van dit legitimatiebewijs die wij op de praktijk zullen bewaren.Mocht u echt niet persoonlijk op de praktijk kunnen komen, dan kunt u iemand anders schriftelijk machtigen. De gemachtigde kan dan met medeneming van uw (kopie) geldige legitimatiebewijs, voor u de aanvraagprocedure starten.

Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar. Dit lijkt erg overdreven maar u kunt zich voorstellen dat dit in een evt. echtscheidingszaak noodzakelijk is.

Samengevat:

- Tussen aanvraag en electronisch (evt. aangetekend) versturen zit minimaal 2-3 werkweken.

- De medische gegevens krijgt u niet zelf in handen, ze worden electronisch verstuurd naar uw nieuwe huisarts.

- Voor het opsturen moet u zelf toestemming verlenen tot overdracht van uw mdische gegevens naar de nieuwe huisarts.

- Dit geldt voor iedereen vanaf 16 jaar.

Medische uitslagen

U kunt elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bellen voor uw medische uitslag. Deze uitslag kan u door de assistente worden doorgegeven, zodra dit door de dokter beoordeeld is.

Iedereen moet persoonlijk bellen voor een uitslag, dit omdat wij zorgvuldig dienen om te gaan met het medisch geheim. Een uitzondering hierop zijn kinderen jonger dan 16 jaar. Een ouder of voogd kan hier ook over bellen.

Wilt u dat bijv. uw partner wel kan bellen voor uw uitslag, vraag dan om het speciale formulier 'Overdracht Medische gegevens' en vul dit in. Hierna kan de door u gemachtigde persoon wel om uw uitslagen vragen! Let wel; dit geldt dan voor alle uitslagen vanaf die datum.

 

Het blijkt dat wij sommige uitslagen niet ontvangen. Belt u a.u.b. daarom altijd voor de uitslag; geen bericht betekent helaas niet altijd goed bericht!

Medische verklaringen

Medische verklaringen

De KNMG (Koningklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.

Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte.

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie.
Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(-en).

Het weigeren van het afgeven van medische verklaringen wordt gedaan uit zorgvuldigheid, zodat de vertrouwensband tussen arts en patiënt optimaal is en blijft.

Om uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde 'weigeringsbriefje' opgesteld. Dit weigeringsbriefje is beschikbaar in vier talen, Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans.
Klik op deze link om het weigeringsbriefje te lezen.

 

Niet-nagekomen afspraak of een afspraak minder dan 24 uur van te voren afgezegd.

 

Het valt ons op dat het steeds vaker voorkomt dat patiënten niet op afspraken verschijnen. Dit kan zijn bij een afspraak op het spreekuur van dokter Bruijn of van iemand anders van de praktijk, bijv. Daniëlle.

 

Het is voor een huisartspraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies en omzetderving voor de huisarts. Bovendien is het erg vervelend dat er op dat moment niet iemand anders kon worden geholpen. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen gaan wij hiervoor een wegblijftarief hanteren.

 

Dit betekent het volgende:

 

U kunt uw afspraak afzeggen of verplaatsen, dit dient u echter minimaal 24 uur van tevoren te doen.

Afspraken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk de vrijdagochtend ervoor geannuleerd te zijn.

 

Een afspraak kunt u afzeggen op de volgende manieren:

 

 • Telefonisch via 0184-681480

 • Per fax via 0184-685636

 • Aan de balie tijdens openingstijden van de praktijk (= elke werkdag tussen 8.00 - 17.00 uur, behalve op woensdag tussen 8.00 - 12.00 uur).

 • Via het contactrformulier op deze website.

 • Desnoods stopt u in de groene brievenbus een briefje, bijv. als u niet in het bezit bent van een computer of fax.

 

Mocht u niet verschenen zijn op de afspraak, dan krijgt u hier een factuur voor thuis gestuurd. Deze factuur zult u zelf moeten betalen, want uw zorgverzekeraar vergoedt u deze kosten niet. Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden denkbaar dat er sprake is van een overmacht situatie waardoor u niet verschenen bent. Neem daarom altijd z.s.m. contact met ons op met vermelding van deze reden.

 

De hoogte van het tarief is afhankelijk van de tijd die hiervoor ingepland is op het spreekuur en de vergoeding die hiervoor staat. Om u een idee te geven wat de kosten zullen zijn, volgen hieronder een aantal voorbeelden:

 

 

 

 • Spreekuurconsult (gewoon) dokter Bruijn € 10,-

 • Spreekuurconsult uitgebreid (bijv. gesprek) dokter Bruijn € 20,-

 • Chirurgische verrichting € 90,-

 • Spreekuur POH-S Danielle (gewoon) € 10,-

 • Consult POH-S Diabetescontrole/Risicoprofiel  € 20,-

 • Consult POH GGZ € 20,-

 • ECG € 60,-
 • Spirometrie € 60,-
 • Enkel/arm-index € 60,-
 • Mirena plaatsing € 60,-

 

 

 

Wij hopen dat het niet nodig zal zijn om deze rekeningen te versturen.

 

Overdracht medische gegevens

 

Als u bij een huisarts ingeschreven staat, is één van zijn, erg belangrijke, taken het bijhouden van uw medische gegevens. Zo ontvangen wij in principe al uw brieven van o.a. de door u bezochte medisch specialisten. Dit wordt door ons verwerkt in de computer, en verder indien nodig bewaard in een map; de zogenaamde "medische status".

Als u, om welke reden dan ook, een andere huisarts moet of wilt zoeken, maken wij op uw aanvraag graag uw medische gegevens klaar.

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat dit 2-3 werkweken zal duren. Misschien lijkt dit erg lang, maar er moeten verschillende zaken afgehandeld worden; de inhoud van uw patiëntdossier moet uit de computer worden gehaald, de papieren status moet worden opgezocht en dit alles wordt weer extra gecontroleerd. Deze procedure is nodig om de foutkans zo veel mogelijk te beperken.

Op advies van onze overkoepelende beroepsorganisatie de KNMG kunnen wij uw medische status niet meer persoonlijk aan u overhandigen; wij sturen het aangetekend op naar uw nieuwe huisarts.

Sinds kort is het mogelijk om uw medische gegevens via een beveiligde website te versturen naar de nieuwe huisarts via ZorgMailTransfer.

Dit kan alleen als u aan ons schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat u van huisarts wil veranderen en wie uw nieuwe huisarts is. Zodra uw nieuwe huiusarts u heeft ingeschreven en heeft aangemeld bij de ION-database (Inschrijving op Naam Huisarts), krijgen wij hier automatisch een melding van.

 

U kunt de overdracht van uw medische gegevens aanvragen d.m.v. het ondertekenen van het formulier 'Aanvraag overdracht medische gegevens aan nieuwe huisarts'. Dit formulier is verkrijgbaar op de praktijk. Neemt u dan a.u.b. gelijk een geldig legitimatiebewijs mee zodat wij u kunnen identificeren als zijnde de patiënt die zijn eigen medische gegevens aanvraagt. Met nadruk wijzen wij u erop dat iedereen vanaf 16 jaar dit zelf moet doen. Dit zodat wij zeker weten dat de papieren niet in verkeerde handen kunnen komen. Als bewijs hiervan maken wij een kopie van dit legitimatiebewijs die wij op de praktijk zullen bewaren.Mocht u echt niet persoonlijk op de praktijk kunnen komen, dan kunt u iemand anders schriftelijk machtigen. De gemachtigde kan dan met medeneming van uw (kopie) geldige legitimatiebewijs, voor u de aanvraagprocedure starten.

Dit geldt ook voor kinderen vanaf 16 jaar. Dit lijkt erg overdreven maar u kunt zich voorstellen dat dit in een evt. echtscheidingszaak noodzakelijk is.

Samengevat:

- Tussen aanvraag en electronisch (evt. aangetekend) versturen zit minimaal 2-3 werkweken.

- De medische gegevens krijgt u niet zelf in handen, ze worden electronisch (evt. aangetekend) opgestuurd naar uw nieuwe huisarts.

- Voor het opsturen moet er een overdrachtformulier getekend zijn en een geldig legitimatiebewijs op de praktijk getoond zijn.

- Dit geldt voor iedereen vanaf 16 jaar.

 

Vergoeding Basisverzekering

 

Wij raden u aan om, als de dokter u verwijst, eerst bij uw zorgverzekeraar na te vragen of uw behandeling (volledig) wordt vergoed. Dit geldt o.a. voor laboratoriumkosten en zogenaamde ziekenhuis-verplaatste zorg, maar ook voor verwijzingen naar medisch specialisten. Dit voorkomt voor u eventuele latere onaangename financiele verrassingen!

 

VEEL GESTELDE VRAGEN:

 

-          Waarom moet ik mijn vragen stellen aan mijn zorgverzekeraar over  wat er nu wel of niet vergoed wordt?

Uw zorgverzekeraar is hiervoor de aangewezen instantie, omdat u met de verzekeraar een overeenkomst heeft. Hierdoor weet u ook precies waar u aan toe bent. U zult begrijpen dat het voor ons onmogelijk is om dit voor u uit te zoeken.

 

-          Hoe hoog is het eigen risico in de zorgverzekering?

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u het eerste deel van de zorg die u krijgt zelf. Dit eigen risico is € 385,-

 

-          Zorg die niet onder eigen risico valt:

U betaalt geen verplicht eigen risico voor onder andere:

 • bezoek aan de huisarts;
 • verloskundige zorg en kraamzorg;
 • bepaalde zorg van verschillende artsen bij chronische aandoeningen;
 • nacontroles van een donor, na het verstrijken van bepaalde periodes;
 • nationale bevolkingsonderzoeken, zoals het borstkankeronderzoek;
 • de griepprik;
 • zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt.

Voor ander vormen van zorg geldt het verplichte eigen risico wel.

 

-          Polisvoorwaarden:

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden leest u ook hoe vaak de verzekeraar de behandeling vergoedt. Dat kan per verzekeraar verschillen.

 

 

 

 

Verwijsbrief

Als de huisarts u heeft doorverwezen naar een specialist, krijgt u de verwijsbrief in principe direct mee. Voor uw eigen beheer krijgt u een actueel medicatie-overzicht mee, inclusief eventuele contra-indicaties/allergieën. Bewaar dit overzicht zorgvuldig a.u.b.

Het kan voorkomen dat uw brief eerst naar de specialist moet worden opgestuurd, zodat de brief door de specialist beoordeeld kan worden, alvorens u een afspraak krijgt. In dat geval sturen wij de brief naar de specialist en krijgt u van de specialist verder te horen wanneer u een afspraak heeft. Om dit te kunnen doen moeten wij wel in bezit zijn van het faxnummer waar de brief naar toe moet worden gefaxt.

Mocht u onverhoopt geen verwijsbrief hebben ontvangen tijdens het spreekuur, kunt u contact opnemen tussen 9.00 - 17.00 uur met de praktijk om deze aan te vragen. Het is ook mogelijk om de verwijsbrief aan te vragen via het contactformulier op deze website.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om dit ongeveer een werkweek vantevoren te doen? Hierdoor heeft de dokter voldoende tijd om deze verwijsbrief te schrijven èn uw medische gegevens zijn dan zo actueel mogelijk bijgewerkt.

Let op: Als u zonder medeweten van de huisarts een afspraak heeft (gehad) bij een specialist, zullen wij u geen verwijzing met terugwerkende kracht verstrekken. De kosten van het specialistenbezoek komen dan voor uw rekening. De zorgverzekering zal de kosten niet dekken.

 

NZa: verwijzing huisarts meestal niet nodig bij doorlopende zorg specialist

    08 oktober 2014 NZa: verwijzing huisarts meestal niet nodig bij doorlopende zorg specialistVeel patiënten met een bekende en/of chronische aandoening horen in het ziekenhuis dat een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig is als ze langer dan een jaar niet bij de specialist zijn geweest. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft echter aan dat nieuwe verwijzingen overbodig zijn, op enkele uitzonderingen na.

Zolang een medisch specialist een patiënt structureel laat terugkomen, is volgens de NZa geen nieuwe verwijzing nodig van een eerstelijnszorgaanbieder. Daarnaast hebben verwijzingen in principe geen ‘houdbaarheidsdatum.’

Wel een nieuwe verwijzing nodig

Uitzonderingen zijn verwijzingen waarbij de termijn duidelijk is aangegeven en/of gevallen waarbij de zorgverzekeraar voorwaarden aan de verwijzing heeft gekoppeld. Ook voor patiënten die uitbehandeld zijn of van wie het onduidelijk is of degene nog terug komt, is volgens de NZa een nieuwe verwijzing nodig.

 

Waarneming

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur, dus ook voor spoedgevallen, uitgezonderd is de woensdagmiddag, dan sluiten wij de praktijk om 12.00 uur. 


Bij afwezigheid van dokter Bruijn, neemt dokter M.P. Bouman uit Groot-Ammers waar. (BIG-nummer 49039719601)

 

 

Het kan echter in uitzonderingsgevallen zo zijn dat de dokter 's middags afwezig is om een (verplichte) cursus te volgen of doordat hij met vakantie is. Als wij gesloten zijn, dan krijgt u het antwoordapparaat waarop de dienstdoende arts wordt vermeld en staat dit op het bordje in het vitrineraam rechts naast de praktijkdeur. Ook hierop staat de dienstdoende arts vermeld. Het verdient aanbeveling altijd eerst te bellen als u een acute klacht, aandoening of verwonding hebt.

Na 17.00 uur en in het weekend kunt u terecht op de Centrale Huisartsenpost Dordrecht (tel. 078-2020020).

Hiervoor dient u altijd eerst telefonisch te overleggen.

Tijdens diensturen kunt u alleen terecht voor noodgevallen en spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Praktijkgebied en aanneembeleid nieuwe patiënten.

Het praktijkgebied strekt zich uit over het gebied van de dorpen Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Groot-Ammers met als kern het dorp Streefkerk. Wij hebben geen patiëntenstop, u kunt zich dus gewoon aanmelden in onze praktijk.

Als u zich wilt laten inschrijven kunt u  gebruik maken van het inschrijfformulier links op de site. Hierna wordt u na een kennismakingsgesprek (in principe) aangenomen als patiënt.

Apotheek: m.i.v. 1-11-2016 aangepaste openingstijden!


                                                                               

 

 • Maandag               8.00-17.00 uur Middagsluiting tussen 12.00 - 14.00 uur
 • Dinsdag                 8.00-17.00 uur Middagsluiting tussen 12.00 - 14.00 uur
 • Woensdag             8.00-12.00 uur !!
 • Donderdag            8.00-17.00 uur Middagsluiting tussen 12.00 - 14.00 uur
 • Vrijdag                  8.00-17.00 uur Middagsluiting tussen 12.00 - 14.00 uur

In de apotheek werken onze drie gediplomeerde en ervaren apothekersassistentes: Ria, Ria en Barry.
Tussen 10.30 en 11.00 uur drinken we even koffie, waarbij er tevens overleg is met de dokter. U kunt dan eventueel in de wachtkamer plaatsnemen. Voor medische spoedgevallen kunt u aanbellen.

I.v.m. verergerende leveringsproblemen van medicijnen, kunt u de herhalingsmedicijnen pas na 1 week na aanvraag ophalen.
                                                                            

Medicijnen kunnen in principe door iedereen afgehaald worden, dus ook zo nodig door een kennis of een buur. Echter niet door kinderen jonger dan 16 jaar!

 

RECEPTEN:

Recepten uitgeschreven tijdens het spreekuur of door een specialist, kunt u meestal direct meenemen.

 

HERHALINGSRECEPTEN:

Herhalingsrecepten die voor 10.00 uur worden aangevraagd kunnen de volgende werkdag worden afgehaald tijdens de openingstijden. U kunt uw herhalingen dus niet meteen meekrijgen. Dit is noodzakelijk in verband met het tijdstip waarop wij zelf bestellingen doen en het feit dat alle medicijnen en recepten enkele malen nauwkeurig moeten worden gecontroleerd.
Vraag uw herhalingen op tijd aan, want soms moeten ook wij op een levering wachten.

I.v.m. verergerende leveringsproblemen van medicijnen, kunt u de herhalingsmedicijnen pas na 1 week na aanvraag ophalen.

 

 

U kunt uw herhalingsrecepten bestellen:

 - Onze voorkeur heeft deze variant:  U kunt zich via deze site aanmelden via 'patiëntomgeving'. Na een eenmalige registratie en acceptatie van ons, kunt u met uw inloggegevens medicatie aanvragen via een beveiligde omgeving. Voordeel hiervan is dat alle aanvragen van medicatie worden onthouden, waardoor het gemakkelijker is om te bestellen. Dit kan 24 uur per dag.

Het gebruik van het 'oude' e-mailadres' voor het aanvragen van herhalingsrecepten is niet meer in gebruik!

- via de fax (0184-689955). Dit kan 24 uur per dag.


- u kunt uw herhalingsrecepten bestellen door lege verpakkingen of alleen voorkantjes met stickers in een envelop in de groene praktijkbrievenbus (Dreef 2a) te leggen.


U kunt uw herhalingsrecepten NIET telefonisch aanvragen in verband met overbelasting van de telefoon. Heeft u echter vragen over medicijnen, dan kunt u hier vanaf 9.00 uur elke werkdag over bellen. U wordt dan door de doktersassistente doorverbonden met de apothekersassistente.

Medicijnen leveren wij af voor maximaal 3 maanden. Alleen bepaalde slaap- en kalmeringsmiddelen en nog wat andere middelen mogen wettelijk slechts voor een maand worden afgeleverd en de anticonceptiepil wordt voor 6 maanden verstrekt. Door deze handelswijze kan ons medicatie-bewakingssysteem optimaal werken.

Voor een goede verwerking van herhalingsmedicatie hebben wij nodig:

Uw naam.

Uw geboortedatum.

Naam en sterkte van het middel.

Eventueel veranderd gebruik.

SPECIALISTENRECEPTEN:

Specialistenrecepten kunt u tijdens openingstijden meteen meekrijgen, als het middel voorradig is. 

Mocht u een nieuw specialistenrecept hebben buiten de openingstijd van de apotheek dat u zo snel mogelijk nodig heeft, dan kunt u altijd telefonisch overleggen op 681480. Het kan zijn dat u naar de huisartsenpost wordt verwezen. Daar weet men welke apotheek open is. Als u ons te spreken krijgt, zorgen wij dat er iemand aanwezig is om u te helpen en we kunnen meteen zien of het middel in voorraad is.

Eigen bijdragen of niet vergoede medicijnen zullen contant worden afgerekend. U kunt pinnen.

Als er voor medicijnen of hulpmiddelen een machtiging of artsenverklaring nodig is, dan verzorgt de voorschrijvend arts de aanvraag voor u. Totdat deze machtiging door uw zorgverzekeraar is toegekend, moet er contant of als pinbetaling worden betaald. U krijgt een rekening mee als betalingsbewijs die u indien van toepassing later bij uw ziektenkostenverzekeraar kunt indienen.

Voor heel veel nuttige informatie betreft o.a. vergoeding van medicijnen per zorgverzekering en andere vragen kunt u kijken op de volgende link: http://www.mijnmedicijnvergoeding.nl/

Ook op de volgende link kunt u terecht voor allerlei vragen omtrent medicijnen en vergoeding hiervan: http://www.apotheek.nl/

 

Alle zelf te bereiden zalven, zogenaamde magistrale receptuur, moeten wij laten maken in een andere apotheek. In uitzonderingsgevallen moeten er bepaalde geneesmiddelen doorbesteld worden bij een fabrikant die niet onze groothandel is. Dit kan soms alleen gebeuren wanneer bovengenoemde fabrikant/apotheek uw NAW-gegevens heeft (Naam, adresgegevens, geboortedatum), vanzelfsprekend zullen zij zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan, geheel volgens de regels van de privacywet.

In alle gevallen dat het doorgeven van deze gegevens nodig is, zal de apothekersassistente dit van te voren aan u vragen.

 

Nieuwe patiënten:

Om ervoor te zorgen dat wij u zo vakkundig mogelijk van dienst kunnen zijn, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om onderstaand formulier uit te printen en zo zorgvuldig mogelijk ingevuld in te leveren bij onze apotheek. Dit kan tijdens openingstijden aan de balie, maar ook door in de groene brievenbus bij de praktijk te doen. Of fax naar 0184-689955.

Bedankt voor uw medewerking!

Intakeformulier Apotheek

 

UW APOTHEEKHOUDEND HUISARTS:

 

MEDISCHE ÉN FARMACEUTISCHE ZORG IN VERTROUWDE HANDEN

 

 

Sinds jaar en dag kunt u in onze praktijk niet alleen terecht voor uw medische zorg, maar ook voor uw medicijnen.

Voortdurend werken wij aan het bewaken en, waar mogelijk, verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

 

Uit een door de KEMA uitgevoerde enquête is gebleken dat u de kwaliteit van onze dienstverlening in hoge mate waardeert.

Een belangrijke pijler in onze kwaliteitsbewaking is het feit dat zowel uw medische als uw farmaceutische zorg in één hand is en dat deze voortdurend op elkaar worden afgestemd.

 

Wij signaleren momenteel een bedreiging van de kwaliteit van zorg, nu andere apotheken, onder andere in het ziekenhuis (POLITHEEK), u aanbieden om uw medicatie via hen te betrekken.

Aangezien uw huisarts een apotheekhoudend huisarts is, is hij als geen ander op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis, uw medicatiehistorie, allergieën en overgevoeligheden etc.

 

Als een andere apotheek uw medicatie gaat verstrekken is er een reële kans dat dit tot een toename van fouten zal leiden.

Daarbij levert deze gang van zaken veel extra werk op voor onze assistenten, werk dat eigenlijk volkomen overbodig is.

 

Wij willen u dan ook vragen uw medicatie zoveel mogelijk via onze apotheek te blijven betrekken, zodat de zorg in één hand blijft. Als u de voorschrijvende specialist om een recept vraagt, kunt u daarmee altijd terecht bij onze assistentes.

 

Openingstijden apotheek/praktijk :

Maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur (apotheek dicht tussen 12.00 - 14.00 uur wegens toegenomen drukte)

Behalve woensdag 8.00-12.00 uur

 

Wij zijn op bovenstaande openingstijden ook telefonisch bereikbaar 0184-681480.

 

 

Bij voorbaat dank hiervoor en vriendelijke groet,

B. Bruijn en het hele team.

Actueel medicatieoverzicht

Gebruikt u medicijnen?

 

Bij een bezoek aan de huisartsenpost of het ziekenhuis, is het voor de behandelend arts belangrijk om uw actuele medicatie-overzicht in te kunnen zien.

In principe krijgt u bij elk bezoek aan de huisarts of onze apotheek een nieuw medicatieoverzicht mee zodra u een nieuw geneesmiddel heeft voorgeschreven gekregen.

Mocht dit niet zo zijn of bent u uw medicatieoverzicht kwijt geraakt, vraag dan aan de balie om een actueel medicatieoverzicht.

Bewaar deze zorgvuldig en neem het mee bij ieder bezoek aan een andere arts of apotheek.

Wijzigingen in de zorg, ook voor uw medicijnen!

Sinds 1 januari 2012 is er veel veranderd in de zorg. Ook op het gebied van medicijnen.

Het kan zijn dat deze veranderingen gevolgen hebben voor de vergoeding van uw medicijnen

door uw zorgverzekeraar.

 

In deze informatiebrief staan de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bepaald dat er belangrijke

wijzigingen gaan over medicijnen en de zorgverlening van de apotheek.

 

A. De zorgverlening van de apotheek wordt zichtbaar in de prijs

Tot 1 januari 2012 betaalde u of uw zorgverzekeraar een vaste vergoeding voor het verstrekken van uw

medicijnen. De aanvullende zorgverlening van de apotheekhoudende huisarts en het team zat bij

deze prijs in. Dit is veranderd per 1 januari 2012. Naast de prijs voor uw medicijn wordt de vergoeding voor de door

de apotheek geleverde zorg voortaan apart aangegeven. De totale prijs wordt dus opgesplitst in een

gedeelte voor de medicijnen en een gedeelte voor de bijbehorende zorg. Een voorbeeld van deze

zorg is de instructie die wordt gegeven aan patiënten die een insulinepen of een inhalator moeten

gebruiken.

 

Wat betekent dit voor u?

De wijziging is bedoeld om zorgverlening aan patiënten beter en duidelijker te maken. U ziet precies

waarvoor u betaalt. Tot nu toe was niet aan de prijs te zien welke zorg de apotheekhoudende huisarts

verleende. In het nieuwe systeem kunnen apotheken zich onderscheiden met de kwaliteit van hun

zorgverlening, en daar ook een vergoeding voor vragen. Dit stemt de zorgverzekeraar met de

apotheek af. Het kan dus zijn dat u op de afrekening van uw zorgverzekeraar naast de kosten voor

medicijnen ook kosten voor zorgverlening ziet staan.

 

B. Medicijnen hebben geen vaste prijzen meer

De prijzen van medicijnen worden per 1 januari 2012 niet meer landelijk door de overheid vastgesteld.

Zorgverzekeraars sluiten contracten af met de apotheekhoudende huisartsen en apothekers over de

tarieven voor farmaceutische zorg. Daarin staan afspraken over de prijs van een medicijn en van de

zorgverlening die daarbij hoort.

 

Wat betekent dit voor u?

Het is belangrijk om na te gaan of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met uw

apotheekhoudende huisarts.

Meestal is dit wel het geval en dan verandert er voor u niets. Maar is er geen contract, dan kan het zijn

dat u uw medicijnen niet of maar gedeeltelijk vergoed krijgt. Neem in dat geval eerst contact op met

uw apotheekhoudende huisarts om te overleggen wat dit voor u betekent.

 

Vraag & Antwoord

 

Hieronder wordt op de meest voorkomende vragen een antwoord gegeven.

1. Hoe kan het dat mijn buurman voor hetzelfde medicijn een andere prijs betaalt dan ik?

De prijzen van medicijnen en de zorgverlening worden bepaald door de afspraken tussen

zorgverzekeraars en apotheekhoudende huisartsen en apothekers. De prijs van hetzelfde medicijn

kan daarom per zorgverzekeraar, per zorgpolis en per apotheek verschillen. Daarnaast maken

zorgverzekeraars ook afspraken met geneesmiddelenfabrikanten over prijzen.

2. Hoe weet ik welke afspraken mijn zorgverzekeraar heeft gemaakt met mijn apotheek en welke

vergoeding ik daarvoor van mijn verzekeraar krijg?

U kunt op de website van uw zorgverzekeraar zien of deze een contract heeft met uw apotheek. Uw

zorgverzekeraar kan u ook informeren over de vergoeding. Er is nog geen vergelijkingssite van

tarieven die de verschillende apotheken hanteren. Welk deel van de gedeclareerde kosten u vergoed

krijgt hangt af van uw polisvoorwaarden. Bovendien kunnen de tarieven per zorgverzekeraar

verschillen.

3. Verandert er iets in het declareren van de kosten voor mijn medicijnen?

Er verandert niets met betrekking tot het declareren als uw zorgverzekeraar en uw apotheekhoudende

huisartsenpraktijk een contract hebben gesloten. De rekening gaat dan rechtstreeks naar de

zorgverzekeraar. Is er geen contract, dan zult u de medicijnen direct bij aflevering aan de balie moeten betalen. Dit kan contant of met pinbetaling.

4. Ik krijg een andere rekening bij mijn geneesmiddelen dan vroeger: hierop staat een prijs voor

de geneesmiddelen en een prijs voor de ’terhandstelling van het geneesmiddel’. Wat betekent

dit?

Voorheen werd meestal alleen het totaalbedrag op de rekening vermeld. Dit bedrag was opgebouwd

uit een prijs voor een geneesmiddel en een prijs voor het werk dat in de apotheek wordt gedaan.

Vanaf 1 januari 2012 is de apotheekhoudende huisarts verplicht de rekening te specificeren zodat het

voor de patiënt duidelijker is hoe de rekening is opgebouwd.

5. Als ik de medicijnen wel wil hebben, maar de zorg die de apotheekhoudende huisarts er bij

levert niet direct noodzakelijk vind, wat gebeurt er dan?

De zogenaamde “prestatie” ‘terhandstelling van een receptgeneesmiddel’ is meer dan het alleen maar

afleveren van een geneesmiddel; zo is de apotheekhoudende huisarts wettelijk verplicht om te

controleren of u nog meer geneesmiddelen gebruikt en dient de apotheekhoudende huisarts

voorlichting te geven over het gebruik van het geneesmiddel.

 

M.i.v. 1 januari 2014 is de zogenaamde 'Eerste uitgifte' van een geneesmiddel niet langer een

deelprestatie bij terhandstelling, maar een aparte prestatie.

Voor elk medicijn dat u voor het eerst meekrijgt of langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt, de zogenoemde ‘eerste uitgifte’, hebben wij voor u het volgende gedaan:

nagegaan of u andere medicijnen gebruikt

gekeken of het medicijn geschikt is voor u,

bent u er bijvoorbeeld niet allergisch voor

beoordeeld of u het medicijn kunt gebruiken

in combinatie met andere medicijnen

zo nodig contact opgenomen met uw

voorschrijvend arts

uw gegevens, het gebruik en eventuele

waarschuwingen op het etiket gezet

gebruik, werking en eventuele bijwerkingen

zijn aan u uitgelegd

de schriftelijke uitleg van het medicijn is

meegegeven, meestal is dit de bijsluiter.

Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u uw medicijn

goed en veilig kunt gebruiken. Twijfelt u over de

(bij)werking of het gebruik, of heeft u vragen of

problemen, neem dan gerust contact op.

 

6. Worden alle prestaties (soorten zorg- en dienstverlening) vergoed?

Niet alle prestaties die de apotheekhoudende huisarts in rekening mag brengen worden door de

zorgverzekeraar aan de verzekerde vergoed via de basisverzekering. Het merendeel van de

prestaties valt onder de basisverzekering en telt dus mee voor het eigen risico. De prestaties die niet

onder de basisverzekering vallen worden mogelijk door zorgverzekeraars vergoed via een

aanvullende verzekering. De consument die een dergelijke prestatie af wil nemen van een

apotheekhoudende huisarts heeft de keuze hier zich aanvullend voor te verzekeren (mits dat wordt

aangeboden) of zelf rechtstreeks te betalen in de apotheek, zonder dat hier een vergoeding van de

zorgverzekeraar voor de consument tegenover staat.

 

Prestatie/zorg- en dienstverlening Basisverzekering

 

Terhandstelling van een UR-geneesmiddel Ja

Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel Ja

Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik Ja

Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polikliniekbezoek Ja

Farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis Ja

Voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patiëntgroep Nee

Advies farmaceutische zelfzorg Nee

Advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis Nee

Advies ziekterisico bij reizen Nee

 

UR staat voor Uitsluitend op Recept verkrijgbaar geneesmiddel

 

Vergoeding maagzuurremmers voor alle verzekerden gewijzigd

 

Maagzuurremers worden per 1 januari 2012 niet altijd meer vergoed door uw basisverzekering. Deze

wijziging staat los van de hiervoor genoemde veranderingen maar is voor gebruikers van

maagzuurremmers wel belangrijk. Krijgt u deze middelen naar verwachting langer dan zes maanden

achter elkaar voorgeschreven door uw arts, dan heeft u de diagnose ‘chronisch gebruik’. Dit vermeldt

de arts op uw recept. In dat geval hoeft u alleen bij het eerste recept de kosten zelf te betalen.

Is er geen sprake van chronisch gebruik, dan betaalt u vanaf 1 januari 2012 alle kosten voor dit medicijn zelf.

 

 

POH-S (praktijkondersteuner huisarts)

 

                                                                      

Op maandag, dinsdag en donderdag houdt onze POH-S Daniëlle spreekuren voor div. zaken; o.a. bloeddruk, uitstrijkjes, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, ECG, enkel-arm/index, spirometrie, diabetescontrole, begeleiding van COPD, begeleiding stoppen met roken, verzorging van chronische wonden en bloedprikken.

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken elke werkdag tussen 9.00-17.00 uur, behalve tussen 10.30-11.00 uur en op de woensdagmiddag vanaf 12.00 uur. Of aan de balie tijdens onze openingstijden.

 

BIG-nummer: 9059177530

 

 

POH GGZ (Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg)

Sinds 10 december 2014 hebben wij in ons team de versterking van een psycholoog als POH-GGZ. Dit is een praktijkondersteuner van de huisarts, maar dan gespecialiseerd in de geestelijke gezondsheidszorg. Haar naam is Arina de Jong.

 

Zij werkt wekelijks op de woensdagen.

U kunt via de huisarts bij  Arina de Jong terecht voor kortdurende begeleiding, probleem verheldering en voor advies richting passende hulp.

 

Aangezien deze consulten volledig onder de huisartsenzorg vallen, valt de vergoeding onder de basisverzekering en hoeft u er niet voor bij te betalen!

 

Spoedgevallen

Ook voor medische spoedgevallen kunt u bij ons terecht, u hoeft niet gelijk het landelijk alarmnummer 112 te bellen.

Mocht het praktijknummer 0184 681480 in gesprek zijn, dan kunt u onze spoedlijn bellen 0184 682523. Wij zijn prima in staat om bijv. verwondingen zelf te behandelen en mocht het nodig zijn, dan nemen wij telefonisch contact op met de Eerste Hulp, waar u dan ook sneller terecht kunt.

Heeft u een spoedgeval onder praktijkopeningsuren, wilt u dan wel eerst telefonisch contact met ons opnemen, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er iemand voor u klaar staat om u op te vangen.

Dit kan elke werkdag, behalve op de woensdag, dan zijn wij nml. vanaf 12.00 uur dicht.  Voor spoedgevallen hebben wij, overigens al jaren, een speciale spoedlijn 0184 682523. Deze spoedlijn wordt altijd met voorrang behandeld en zo snel mogelijk aangenomen.

Mocht er dus een spoedgeval gaande zijn, bel dan niet direct 112, maar bel de spoedlijn 0184 682523. De dokter is er in principe altijd sneller dan een ambulance en speciaal opgeleid in de behandeling van spoedgevallen.

Ook zijn wij alweer sinds enige tijd in het bezit van een zogenaamde AED (een defibrilator, zoals bijv. op het voetbalveld ook aanwezig is). Dit dure apparaat hebben wij uit eigen middelen bekostigd omdat wij het noodzakelijk vinden om deze te kunnen gebruiken.

LET WEL: om de spoedlijn altijd vrij te houden kunt u deze alleen gebruiken voor echte spoedgevallen. Mocht u op deze lijn dan ook bellen voor een niet-spoedgeval, zal de verbinding verbroken moeten worden!

Telefonische bereikbaarheid

Wij doen ons uiterste best om de telefoon zo snel mogelijk te beantwoorden. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat er bepaalde 'spitsuren' zijn; elke werkdag tussen 8.00-9.00 uur is het druk doordat patiënten dan een afspraak willen maken voor dezelfde dag op het spreekuur van dokter Bruijn, dit geldt al helemaal voor de maandagochtend.  

Daarom ons vriendelijk verzoek dan ook om als het niet echt nodig is, liever niet op de maandagochtend tussen 8.00-9.00 uur te bellen voor een afspraak op dezelfde dag!

Vanzelfsprekend nemen wij de spoedlijn 682523 altijd direct op, want 'elke seconde telt!' Maak er daarom dan ook geen misbruik van, want wij laten al ons werk gelijk vallen zodra de spoedlijn overgaat.

 

Praktijklijn: 0184-681480

Faxlijn: 0184-689955

Noodlijn: 0184-682523

De telefoon zal tussen 08.00 en 17.00 uur op werkdagen bemand zijn voor routinezaken. Alleen op de woensdag sluiten wij om 12.00 uur.

Tussen 8.00-9.00 uur kunt u alleen bellen voor 't maken van een afspraak voor dezelfde dag op het spreekuur van dokter Bruijn. U kunt een afspraak voor dezelfde dag krijgen als het gaat om een kort consult of om een consult met een spoedeisend karakter. Het kan zijn dat de assistente u geen afspraak voor dezelfde dag kan geven, omdat het een klacht betreft waarvoor de dokter meer tijd nodig heeft.

Aangezien dit een druk uur zal worden, verzoeken wij u vriendelijk om tussen 8.00-9.00 uur nergens anders voor te bellen, tenzij natuurlijk voor een medisch spoedgeval!

U kunt voor uitslagen en voor het maken van een afspraak op het spreekuur van de praktijkondersteuner Daniëlle bellen tussen 9.00 en 17.00 uur. Tussen 10.30-11.00 uur is er overleg met de dokter. Dan zijn wij alleen voor spoedzaken bereikbaar.

Het nummer van de noodlijn 0184-682523 kan uitsluitend in noodgevallen gebeld worden, als de praktijklijn in gesprek is of op de band staat (tussen 10.30-11.00 uur).

Een klacht over uw arts

U heeft een klacht over uw arts. Wat nu?
Klachtenregeling DOKh

 

Een goede relatie tussen u en uw arts is belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze relatie verstoren. U bent ontevreden, u zit met een klacht.
Deze brochure geeft informatie over wat u kunt doen als u een probleem met uw arts heeft. U leest wat de mogelijkheden zijn om uw klacht op te lossen en op welke wijze er binnen de klachtenregeling van DOKh met uw klacht wordt omgaan.

Er samen uitkomen

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw arts het probleem te bespreken en op te lossen. Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh.

Klachtopvang

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op. De klachtenfunctionaris ondersteunt u gedurende het traject. U kunt hier terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht.
Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken.

De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit.
Als zowel u als uw arts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.
Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de relatie tussen u en uw arts te herstellen.

Spelregels

 • Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.
 • Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.
 • Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.
 • Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.
 • De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?

Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Kwakelkade 21f
1823 CL ALKMAAR
Vanaf 10 april 2017:
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel: 072-520 83 25
Website: www.dokh.nl   

Privacyverklaring

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze apotheekhoudende huisartspraktijk.

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze

wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene

van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels

voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet

geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te

informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktik kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is

noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen

van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de

bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke

verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de

Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de apotheekhoudende huisartspraktijk

Apotheekhoudende Huisartspraktijk Dijkdoc is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen,

voldoet de praktijk als volgt:

 Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o voor zorgverlening;

o voor doelmatig beheer en beleid;

o geanonimiseerd voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en

voorlichting.

 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 Alle medewerkers binnen huisartspraktijk Dijkdoc hebben zich verplicht om

vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede

zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste

behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf

of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander

daardoor niet wordt geschaad).

 Het recht op correcte, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan

alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van

aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard

moeten blijven.

 Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzeten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een

aanvraagformulier kenbaar maken aan de praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden

door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal

vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen

van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens

worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartspraktijk Dijkdoc is niet

aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier

persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De

Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig

vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen,

moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het

verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat

de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van

zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze

beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartspraktijk Dijkdoc hebben de verplichting vertrouwelijk met

uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor

verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze

regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de

zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden

voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, huisartsen en andere apotheken. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij bestellen in sommige gevallen GDV (geïndividualiseerde distributievormen) bij een andere apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Uitwisseling gegevens

Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die een

waarneembericht met de huisartspraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de

HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw

medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk

dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo

spoedig mogelijk, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts digitaal overgedragen via de beveiligde internetverbinding VeCoZo overgedragen.

U kunt het originele dossier niet meekrijgen.

Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en opeen kopie van uw dossier.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht?  Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met

uw medische gegevens?  Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Contact

Spoednummer 0184-682523
 

Apotheekhoudende Huisartspraktijk Bruijn "DIJKDOC"

Dreef 2a
2959 BH STREEFKERK
Telefoon:
0184-681480
Fax:
0184-689955
www.dijkdoc.nl
Routebeschrijving >

gezondheids­informatie